Μια "συμμόρφωση" χωρίς αντίκρισμα οι νέοι ορισμοί Προϊσταμένων στην Π.Ε. Ευβοίας. Τραυματισμένο το "περιφερειακό κράτος δικαίου"


Στις αρχές της θητείας της η Περιφερειακή Αρχή Μπακογιάννη δια του Αντιπεριφερειάρχη και νεοεκλεγέντος Περιφερειάρχη Φάνη Σπανού άλλαξε τους προϊσταμένους νευραλγικών Διευθύνσεων και Τμημάτων του Νομού Ευβοίας αντικαθιστώντας τους με υπαλλήλους κατώτερου βαθμού τότε. Οι καρατομηθέντες ήταν στελέχη με πολυετή εμπειρία και δικαίως κατείχαν τις θέσεις αυτές έχοντας μάλιστα κριθεί από τα αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια. Η πράξη αυτή δεν είχε νομική βάση διότι ο Αντιπεριφερειάρχης ήταν αναρμόδιος να προβεί σε τοποθετήσεις Προϊσταμένων. Τρεις εκ των καρατομηθέντων προσέφυγαν στην Διοικητική Δικαιοσύνη και μετά από πολλές αναβολές λόγω άρνησης της Διοίκησης, δηλαδή της Περιφέρειας να καταθέσει φάκελο στο Δικαστήριο το Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά με την  Αριθμό Α262/2019 Απόφασή του και άλλες βασιζόμενες σε αυτήν ακύρωσε τον περασμένο Απρίλη  όλες τις Αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη καλώντας την Περιφέρεια να συμμορφωθεί στη δικαστική Απόφαση.
Εν τω μεταξύ ο εντός ολίγων ημερών Περιφερειάρχης έχοντας προφανώς αποκαταστήσει το πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που του παρέχουν την ευχέρεια να αποφασίζει νομίμως δεν περίμενε να Αποφασίσει ως Περιφερειάρχης προσδίδοντας και το ανάλογο κύρος στις αποφάσεις του αλλά για λόγους μάλλον αποκατάστασης του προσωπικού τρωθέντος θεσμικού κύρους έξεδωσε νέες αποφάσεις μη αναδρομικής ασφαλώς  συμμόρφωσης με τη δικαστική Απόφαση επαναλαμβάνοντας τις από το 2015 κριθείσες ως μη νόμιμες επιλογές του.
Ανεξαρτήτως της νομικής βάσης αυτού του τρόπου συμμόρφωσης προκύπτουν μείζονα πολιτικά ζητήματα τα οποία ξεκινώντας μία νέα θητεία πρέπει ο νέος Περιφερειάρχης αλλά και τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου να προσέξουν.
Το Κράτος Δικαίου ισχύει σε όλα τα επίπεδα και συνεπώς και στην Περιφέρεια.  Ειδικότερα η Περιφέρεια από την θέση που έχει στο Διοικητικό Σύστημα οφείλει να τηρεί χωρίς παρέκκλιση τους κανόνες της νομιμότητας και της αξιοκρατίας.

Οι "προσωπικές" επιλογές δεν ενδείκνυνται, ιδίως όταν στερούνται νομικού και ηθικού υπόβαθρου, ούτε στο συμβούλιο της ενορίας πόσο μάλλον στην Περιφέρεια.
Η διαφάνεια, η λογοδοσία και ο σεβασμός στις αρχές της αξιοκρατίας, της αποτελεσματικότητας και της χρηστής διακυβέρνησης όταν δεν τηρούνται από τους δημόσιους λειτουργούς πρέπει να επιβάλλονται από την «κοινωνία των πολιτών» αρκεί αυτή να μην κοιμάται ή να μην συμπράττει όπως οι Αντιπολιτεύσεις της Περιφέρειας.
Αν και η καλή μέρα φαίνεται από το πρωί φρόνιμο είναι να αλλάξουν νοοτροπίες, συμπεριφορές και μέθοδοι διακυβέρνησης. Όταν κανείς είναι νέος έχει το δικαίωμα να κάνει λάθη και το προνόμιο να συμμορφωθεί.
Και κάτι για το τέλος. Οι αντιστάσεις στην αυθαιρεσία κάθε εξουσίας πρέπει να είναι αδιαπραγμάτευτες, να μην λουφάζουν στην σιωπή και κυρίως να μην εξαγοράζονται  γιατί αυτοί οι συμβιβασμοί βλάπτουν  τις εξουσίες, δεν τις κάνουν καλύτερες, δηλαδή δημοκρατικότερες και ελεγχόμενες από την κοινωνία. Γιατί τελικά δεν διαπαιδαγωγεί μόνο η εξουσία με το παράδειγμα ή τους τρόπους "επικοινωνίας" αλλά και η δημοκρατική αντίσταση στην αυθαιρεσία, ίσως αυτή με καταλυτικότερο "παιδαγωγικό" αποτέλεσμα.Στην συνέχεια παρατίθενται οι νέες Αποφάσεις  


Χαλκίδα 16/08/2019
 Αριθμ.πρωτ. (οικ.)185302/1074

ΘΕΜΑ: «Ανάθεση καθηκόντων Αναπληρωτή Προϊστάμενου Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Εύβοιας».
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1.- Τις διατάξεις του Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ Α΄ 241), όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν (ΦΕΚ 380/Β΄/2016, ΦΕΚ 3847/Β΄/2016, ΦΕΚ 4401/Β΄/2016, ΦΕΚ 2201/Β΄/2017, ΦΕΚ 3167/Β΄/12-9-2017, ΦΕΚ 2467/Β΄/27-6-2017, ΦΕΚ 3806/Β΄/4-9-2018 και 4524/Β΄/16- 10-2018).
2.Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄87), όπως έχει συμπληρωθεί, τροποποιηθεί και ισχύει.
3.Τις διατάξεις του ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα “ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ”) ....κ.α. διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄133), όπως ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του Ν.3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ Α΄26), όπως έχει συμπληρωθεί, τροποποιηθεί και ισχύει.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.3068/2002 (ΦΕΚ Α΄274) “Συμμόρφωση της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις, προαγωγή των δικαστών των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων στο βαθμό του Συμβούλου της Επικρατείας και άλλες διατάξεις” και την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.3/οικ.31918/28-11-2008 εγκύκλιο  διαταγή του Υπουργείου Εσωτερικών περί συμμόρφωσης της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις.
6. Την υπ’ αριθμ. (οικ.)100229/2885/9-9-2014 απόφαση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ Β΄ 2542).
7. Την υπ’ αριθμ. (οικ.) 156489/4234/13-7-2017 απόφαση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 2485/Β΄/19-7-2017).
8. Την υπ’ αριθμ. (οικ.) 230489/2942/8-10-2018 απόφαση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας “Τροποποίηση της με υπ’ αριθμ. (οικ.) 96906/2752/1-9-2014 απόφασής μας περί αναπλήρωσης Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας” (ΦΕΚ 4744/Β΄/2018).
9. Την υπ’ αριθμ. Α262/2019 απόφαση ΔΕΠ με την οποία ακυρώνονται οι υπ’ αριθμ. 153/39560/23-3-2015, 156/39563/23-3-2015, 147/39554/23-3-2015, 149/39556/23-3-2015 και 155/39562/23-3-2015 αποφάσεις μας, λόγω αναρμοδιότητας του οργάνου που εξέδωσε αυτές.
10. Την υπ’ αριθμ. 183929/935/13-08-2019 γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
11. Την ανάγκη συμμόρφωσης της Διοίκησης προς την εν λόγω δικαστική απόφαση.
12.Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Π.Ε. Εύβοιας).
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Αναθέτουμε καθήκοντα Αναπληρωτή Προϊστάμενου της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Εύβοιας στον υπάλληλο Μαυρομματάκη Γεώργιο του Νικολάου, κλάδου ΠΕ Μηχανικών (Ηλεκτρολόγων Μηχανικών) με βαθμό Α΄.
Από της υπογραφής της παρούσης, κάθε προηγούμενη απόφαση για το ίδιο θέμα, παύει να ισχύει.
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΦΑΝΗΣ ΣΠΑΝΟΣΧαλκίδα 16/08/2019
 Αριθμ.πρωτ. (οικ.)185302/1074
ΘΕΜΑ: «Ανάθεση καθηκόντων Αναπληρωτή Προϊστάμενου Δ/νσης Μεταφορών Επικοινωνιών Π.Ε. Εύβοιας ».
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ Α΄ 241), όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν (ΦΕΚ 380/Β΄/2016, ΦΕΚ 3847/Β΄/2016, ΦΕΚ 4401/Β΄/2016, ΦΕΚ 2201/Β΄/2017, ΦΕΚ 3167/Β΄/12-9-2017, ΦΕΚ 2467/Β΄/27-6-2017, ΦΕΚ 3806/Β΄/4-9-2018 και 4524/Β΄/16- 10-2018).
2. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄87), όπως έχει συμπληρωθεί, τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα “ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ”) ....κ.α. διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄133), όπως ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του Ν.3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ Α΄26), όπως έχει συμπληρωθεί, τροποποιηθεί και ισχύει.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.3068/2002 (ΦΕΚ Α΄274) “Συμμόρφωση της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις, προαγωγή των δικαστών των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων στο βαθμό του Συμβούλου της Επικρατείας και άλλες διατάξεις” και την αριθμ.πρωτ.ΔΙΣΚΠΟ/Φ.3/οικ.31918/28-11-2008 εγκύκλιο διαταγή του  Υπουργείου Εσωτερικών περί συμμόρφωσης της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις.
6. Την υπ’ αριθμ.(οικ.)100229/2885/9-9-2014 απόφαση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ Β΄ 2542).
7. Την υπ’ αριθμ.(οικ.)156489/4234/13-7-2017 απόφαση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 2485/Β΄/19-7-2017).
8. Την υπ’ αριθμ. (οικ.) 230489/2942/8-10-2018 απόφαση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας “Τροποποίηση της με υπ’ αριθμ. (οικ.) 96906/2752/1-9-2014 απόφασής μας περί αναπλήρωσης Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας” (ΦΕΚ 4744/Β΄/2018).
9. Την υπ’ αριθμ. Α262/2019 απόφαση ΔΕΠ με την οποία ακυρώνεται η υπ’ αριθμ. 149/39556/23-3-2015 απόφασή μας, λόγω αναρμοδιότητας του οργάνου που εξέδωσε αυτή.
10. Την ανάγκη συμμόρφωσης της Διοίκησης προς την υπ’ αριθμ. Α262/2019
απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά.
11. Την υπ’ αριθμ. 183929/935/13-08-2019 γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
12. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Π.Ε. Εύβοιας).
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Αναθέτουμε καθήκοντα Αναπληρωτή Προϊστάμενου στη Δ/νση Μεταφορών Επικοινωνιών Π.Ε. Εύβοιας στον υπάλληλο Λιαλιάρη Ιωάννη του Κωνσταντίνου, κλάδου ΠΕ Μηχανικών (Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών) με βαθμό Α΄.
Από της υπογραφής της παρούσης, κάθε προηγούμενη απόφαση για το ίδιο θέμα, παύει να ισχύει.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΦΑΝΗΣ ΣΠΑΝΟΣ

Χαλκίδα 16/08/2019
 Αριθμ.πρωτ. (οικ.) 185297/1073
ΘΕΜΑ:«Ανάθεση καθηκόντων Αναπληρωτή Προϊστάμενου Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας »
ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ
 Έχοντας υπόψη:
 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ Α΄ 241), όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν (ΦΕΚ 380/Β΄/2016, ΦΕΚ 3847/Β΄/2016, ΦΕΚ 4401/Β΄/2016, ΦΕΚ 2201/Β΄/2017, ΦΕΚ 3167/Β΄/12-9-2017, ΦΕΚ 2467/Β΄/27-6-2017, ΦΕΚ 3806/Β΄/4-9-2018 και 4524/Β΄/16- 10-2018).
 2. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄87), όπως έχει συμπληρωθεί, τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα “ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ”) ....κ.α. διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄133), όπως ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του Ν.3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ Α΄26), όπως έχει συμπληρωθεί, τροποποιηθεί και ισχύει.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.3068/2002 (ΦΕΚ Α΄274) “Συμμόρφωση της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις, προαγωγή των δικαστών των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων στο βαθμό του Συμβούλου της Επικρατείας και άλλες διατάξεις” και την υπ’ αριθμ.πρωτ.ΔΙΣΚΠΟ/Φ.3/οικ.31918/28-11-2008 εγκύκλιο διαταγή του Υπουργείου Εσωτερικών περί συμμόρφωσης της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις.
6. Την υπ’ αριθμ. (οικ.)100229/2885/9-9-2014 απόφαση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ Β΄ 2542).
7. Την υπ’ αριθμ. (οικ.) 156489/4234/13-7-2017 απόφαση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 2485/Β΄/19-7-2017).
8. Την υπ’ αριθμ. (οικ.) 230489/2942/8-10-2018 απόφαση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας “Τροποποίηση της με υπ’ αριθμ. (οικ.) 96906/2752/1-9-2014 απόφασής μας περί αναπλήρωσης Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας” (ΦΕΚ 4744/Β΄/2018).
9. Την ανάγκη συμμόρφωσης της Διοίκησης προς την υπ’ αριθμ. Α262/2019 απόφαση Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, με την οποία ακυρώνεται η αριθμ.πρωτ.155/39562/23-03-2015 απόφασή μας, λόγω αναρμοδιότητας οργάνου που εξέδωσε αυτή.
10. Την υπ’ αριθμ. 183929/935/13-08-2019 γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
11. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Π.Ε. Εύβοιας).
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Αναθέτουμε καθήκοντα Αναπληρωτή Προϊστάμενου στη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας στον υπάλληλο Κηλίφη Εμμανουήλ, κλάδου ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών) με βαθμό Α΄. Από της υπογραφής της παρούσης, κάθε προηγούμενη απόφαση για το ίδιο θέμα, παύει να ισχύει.
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
 ΦΑΝΗΣ ΣΠΑΝΟΣ

Χαλκίδα 16/08/2019
 Αριθμ.πρωτ. (οικ.) 185295/1072

ΘΕΜΑ: «Μετακίνηση υπαλλήλου από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της ΠΕ Εύβοιας στο Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της ΠΕ Εύβοιας και ορισμός αυτής ως Αναπληρώτριας Προϊσταμένης του Τμήματος».
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις του Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ Α΄ 241), όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν (ΦΕΚ 380/Β΄/2016, ΦΕΚ 3847/Β΄/2016, ΦΕΚ 4401/Β΄/2016, ΦΕΚ 2201/Β΄/2017, ΦΕΚ 3167/Β΄/12-9-2017, ΦΕΚ 2467/Β΄/27-6-2017, ΦΕΚ 3806/Β΄/4-9-2018 και 4524/Β΄/16- 10-2018).
2. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄87), όπως έχει συμπληρωθεί, τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα “ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ”) ....κ.α. διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄133), όπως ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του Ν.3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ Α΄26), όπως έχει συμπληρωθεί, τροποποιηθεί και ισχύει.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.3068/2002 (ΦΕΚ Α΄274) “Συμμόρφωση της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις, προαγωγή των δικαστών των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων στο βαθμό του Συμβούλου της Επικρατείας και άλλες διατάξεις” και την υπ’ αριθμ. πρωτ.ΔΙΣΚΠΟ/Φ.3/οικ.31918/28-11-2008 εγκύκλιο διαταγή του Υπουργείου Εσωτερικών περί συμμόρφωσης της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις.
6.Την υπ’ αριθμ. (οικ.)100229/2885/9-9-2014 απόφαση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ Β΄ 2542).
7. Την υπ’ αριθμ. (οικ.) 156489/4234/13-7-2017 απόφαση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 2485/Β΄/19-7-2017).
8. Την υπ’ αριθμ. (οικ.) 230489/2942/8-10-2018 απόφαση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας “Τροποποίηση της με υπ’ αριθμ. (οικ.) 96906/2752/1-9-2014 απόφασής μας περί αναπλήρωσης Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας” (ΦΕΚ 4744/Β΄/2018).
9.Την υπ’ αριθμ. Α269/2019 απόφαση ΔΕΠ με την οποία ακυρώνεται η υπ’ αριθμ. 148/39555/23-3-2015 απόφασή μας, λόγω αναρμοδιότητας του οργάνου που εξέδωσε αυτή.
10. Την ανάγκη συμμόρφωσης της Διοίκησης προς την υπ’ αριθμ. Α269/2019 απόφαση Διοικητικού Εφετείου Πειραιά.
11. Την υπ’ αριθμ. 183929/935/13-08-2019 γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
12. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Π.Ε. Εύβοιας).
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Μετακινούμε την υπάλληλο Ιωαννίδου Περσεφόνη του Κων/νου, κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών με Β΄βαθμό, από της Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της ΠΕ Εύβοιας στο Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της ΠΕ Εύβοιας.
Ορίζουμε την ανωτέρω υπάλληλο Αναπληρώτρια Προϊσταμένη στο Τμήμα μέχρι την επιλογή νέων Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων της ΠΣΕ.
Από της υπογραφής της παρούσης, κάθε προηγούμενη απόφαση για το ίδιο θέμα, παύει να ισχύει.
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΦΑΝΗΣ ΣΠΑΝΟΣ

Σχόλια