Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2017

Αναρτήθηκε ο Δασικός Χάρτης της Εύβοιας. Πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων


Ανάρτηση δασικού χάρτη του συνόλου της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά τού περιεχομένου του.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Δασών Ευβοίας
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 26 του Ν. 3889/2010 (Φ.Ε.Κ. 182Α) «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις», όπως αυτές ισχύουν μετά την τροποποίηση και συμπλήρωσή τους με τα άρθρα 153 έως 155 ν. 4389/2016 (Φ.Ε.Κ. 94Α') «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις».