Αναρτήθηκε ο Δασικός Χάρτης της Εύβοιας. Πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων


Ανάρτηση δασικού χάρτη του συνόλου της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά τού περιεχομένου του.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Δασών Ευβοίας
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 26 του Ν. 3889/2010 (Φ.Ε.Κ. 182Α) «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις», όπως αυτές ισχύουν μετά την τροποποίηση και συμπλήρωσή τους με τα άρθρα 153 έως 155 ν. 4389/2016 (Φ.Ε.Κ. 94Α') «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις τού άρθρου 28 τού ν. 2664/1998 «Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 275Α'), όπως ισχύει.
3. Την αριθμ. 146776/2459/21-10-2016 (Φ.Ε.Κ. 3532/Β’/3-11-2016) απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία καθορίστηκαν θέματα σχετικά με τις διαδικασίες ανάρτησης έως την κύρωση των δασικών χαρτών.
4. Την αριθμ. 143570/2614/4-10-2016 (Φ.Ε.Κ 3407Β') απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία καθορίστηκαν θέματα σχετικά με τις διαδικασίες ανάρτησης έως την κύρωση των δασικών χαρτών.
5. Την αριθμ. 143792/1794/03-08-2016 (Φ.Ε.Κ 2750/Β') απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία καθορίστηκαν θέματα σχετικά με τον ειδικό δικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων.
6. Την αριθμ. 147797/2746/30-11-2016 (Φ.Ε.Κ 3985/Β') κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός ειδικού τέλους για την άσκηση αντιρρήσεων τής παρ. 1 τού άρθρου 15 τού ν. 3889/2010 (Φ.Ε.Κ. 182Α') κατά τού περιεχομένου αναρτημένου δασικού χάρτη.»
7. Την αριθμ. 145189/2264/4-10-2016 (Φ.Ε.Κ 3407/Β') απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τού άρθρου 13 παρ. 3 του Ν. 3889/2010 όπως ισχύει, με την οποία εγκρίνεται η εκτέλεση των εργασιών ανάρτησης έως την κύρωση των οικείων θεωρημένων δασικών χαρτών στην Διεύθυνση Δασών Αποκεντρωμένης Διοίκησης
8. Την αριθμ. 143783/1597/20.07.2016 εγκύκλιο Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Κατάρτιση, ανάρτηση, κύρωση δασικών χαρτών».
9. Τη με αριθμ. 145179/2131/16.09.2016 εγκύκλιο του Γενικού Διευθυντού Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπερ / βάλλοντος «Εφαρμογή άρθρου 23 ν. 3889/2010».
10. Το περιεχόμενο τού δασικού χάρτη των 160 προ-Καποδιστριακών ΟΤΑ του Ν. Ευβοίας που αναφέρονται στο σύνολο των προ-Καποδιστριακών ΟΤΑ της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας εκτός των προ-Καποδιστριακών ΟΤΑ: Αγίου Νικολάου, Βασιλικού, Μύτικα, Δροσιάς και Χαλκιδέων, που θεωρήθηκε με την 3733/165926/23-09-2016 απόφαση Διεύθυνσης Δασών Εύβοιας.
11. Το περιεχόμενο τού δασικού χάρτη της Δημοτικής Κοινότητας Χαλκιδέων Δημοτικής Ενότητας Χαλκιδέων, Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου, Βασιλικού και Μύτικα Δημοτικής Ενότητας Ληλαντίων, Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς Δημοτικής Ενότητας Ανθηδώνος του Δήμου Χαλκιδέων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θεωρήθηκε με την 3734/165927/23-09-2016 απόφαση Διεύθυνσης Δασών Εύβοιας.
12. Τη με αριθμ. 151171/4/03.01.2017 εγκύκλιο του Αναπληρωτή Υπουργού Π.ΕΝ. «Περιοχές άρθρου 23 παρ. 2α΄ και 2β΄ ν. 3889/2010.»
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Την ανάρτηση του θεωρημένου δασικού χάρτη του συνόλου της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας συνολικής έκτασης 4.161.382 στρεμμάτων, στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας της ΕΚΧΑ Α.Ε. (https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/InfoF1_Page.aspx ).
Στον ανωτέρω αναρτώμενο δασικό χάρτη περιλαμβάνεται και ο ιστορικός ορθοφωτοχάρτης, που απεικονίζει τα πολύγωνα των δασικών εν γένει εκτάσεων, που προσδιορίστηκαν από τα φωτοερμηνευτικά στοιχεία των παλαιότερων αεροφωτογραφιών. Σημειώνεται ότι στον αναρτημένο δασικό χάρτη, απεικονίζονται και αποτυπώνονται: α. με μαύρο χρώμα το όριο των περιοχών που εξαιρούνται της ανάρτησης τού δασικού χάρτη,
β. με ιώδες χρώμα το περίγραμμα των οικιστικών πυκνώσεων του άρθρου 23 παράγραφος 4 του Ν.3889/2010, οι οποίες εξαιρούνται της ανάρτησης και της υποβολής αντιρρήσεων.
Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση τού περιεχομένου του αναρτημένου, κατά τα προηγούμενα δασικού χάρτη, να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών.
Ημερομηνία έναρξης των αντιρρήσεων είναι η Δευτέρα 06-02-2017 και λήξης η Πέμπτη 06-04-2017.
Ιδιαιτέρως, για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 20 ημέρες, και συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία λήξης των αντιρρήσεων είναι η Τετάρτη 26-04-2017.
Αντιρρήσεις μπορούν να υποβάλουν φυσικά και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, το Ελληνικό Δημόσιο και οι οικείοι Ο.Τ.Α. α΄ και β’ βαθμού, εφόσον επικαλούνται για τη θεμελίωση του έννομου συμφέροντός τους, εμπράγματα ή ενοχικά  δικαιώματα, στις περιληφθείσες στον αναρτηθέντα δασικό χάρτη δασικές, χορτολιβαδικές και βραχώδεις ή πετρώδεις εκτάσεις.


Με τις αντιρρήσεις προβάλλονται λόγοι που αφορούν αποκλειστικά και μόνο την αμφισβήτηση τού χαρακτήρα και της μορφής των εμφανιζόμενων στο χάρτη, εκτάσεων.
Αντιρρήσεις ειδικά κατά της παράλειψης να περιληφθεί στο δασικό χάρτη ορισμένη δασικού χαρακτήρα ή χορτολιβαδική ή βραχώδης ή πετρώδης έκταση, μπορεί να υποβάλει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και ιδίως, οι Ο.Τ.Α. α΄ και β’ βαθμού στα διοικητικά όρια των οποίων υπάγεται η έκταση, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις και άλλα Νομικά Πρόσωπα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, στους σκοπούς των οποίων περιλαμβάνεται η προστασία τού φυσικού περιβάλλοντος.
Η υποβολή των αντιρρήσεων είναι δυνατή μόνον ηλεκτρονικά, στον ειδικό δικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων, της ιστοσελίδας της ΕΚΧΑ Α.Ε. και στη διαδρομή https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/InfoDasika_Page.aspx, με τη συμπλήρωση σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας, σε διαδικτυακή εφαρμογή.
Για την υποβολή αντίρρησης είναι υποχρεωτική:
• η συμπλήρωση των γεωγραφικών συντεταγμένων των κορυφών του πολυγώνου/γεωτεμαχίου της έκτασης της οποίας αμφισβητείται ο χαρακτήρας και η μορφή, καθώς και το εμβαδόν της.
• η καταβολή ειδικού τέλους, το ύψος τού οποίου υπολογίζεται με βάση το εμβαδόν της έκτασης που αφορά αυτή (αντίρρηση), όπως έχει καθοριστεί με τις διατάξεις της αναφερόμενης στο σημείο (5) του προοιμίου της παρούσας, Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α)
Η μη τήρηση των παραπάνω προϋποθέσεων καθιστά την αντίρρηση απαράδεκτη.
Δεν απαιτείται καταβολή τέλους, κατ' εξαίρεση, για αντιρρήσεις που αφορούν περιοχές:
i. που έχουν συμπεριληφθεί στο δασικό χάρτη, λόγω μη αποτύπωσης του περιγράμματος της παρ. 2 περίπτωση α' του άρθρου 23 τού ν. 3889/2010, όπως ισχύει, καθώς και οι εκτάσεις που εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παρ. 3β του άρθρου 31 τού ν. 4280/2014, όπως ισχύει.
ii. που εμφανίζονται ως δασικές στη φωτοερμηνεία της παλαιότερης αεροφωτογράφισης, αλλά περιλαμβάνονται σε διανομές (κληροτεμάχια) του εποικισμού.
iii. που εμφανίζονται ως χορτολιβαδικές ή βραχώδεις ή πετρώδεις είτε κατά την παλαιότερη είτε κατά την πρόσφατη αεροφωτογράφιση, αλλά περιλαμβάνονται σε περιοχές τού εποικισμού.
iv. για τις οποίες έχουν εκδοθεί τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού κατά τη διαδικασία τού άρθρου 14 ν. 998/1979, οι οποίες δεν απεικονίζονται στους αναρτημένους δασικούς χάρτες.
v. κατά το τμήμα που εμπίπτει σε εκκρεμείς αιτήσεις και υποθέσεις στη διαδικασία τού άρθρου 14 ν. 998/1979 (άρθρο 28 παρ. 18.α ν. 2664/1998 όπως ισχύει).
Για την τεκμηρίωση της υπαγωγής:
- στις ανωτέρω περιπτώσεις α' ή β' και γ' με την αντίρρηση υποβάλλονται, απαρέγκλιτα από τον ενδιαφερόμενο, ως απαραίτητα συμπληρωματικά στοιχεία:
- βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας δόμησης (περ. α') ή της υπηρεσίας εποικισμού (περ. β' ή γ') αντίστοιχα.
- Για την περίπτωση δ' υποβάλλεται η τελεσίδικη πράξη.
- Για την περίπτωση ε': Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσέλθει στο Σημείο Υποστήριξης της Ανάρτησης τού Δασικού Χάρτη για την αναζήτηση και ταυτοποίηση των υπό εκκρεμότητα στοιχείων προσκομίζοντας σχετικά αντίγραφα και την επί τόπου υποβολή αντίρρησης.
Στις αντιρρήσεις συμπληρώνονται, επίσης, τα στοιχεία των εμπραγμάτων ή ενοχικών δικαιωμάτων που θεμελιώνουν το έννομο συμφέρον του ενδιαφερόμενου στην έκταση. (που αφορά η αντίρρηση).
Η μη τήρηση της παραπάνω προϋπόθεσης καθιστά την αντίρρηση εκκρεμή.
Τα αποδεικτικά στοιχεία που επικαλείται ο ενδιαφερόμενος, (καταβολή ειδικού τέλους, θεμελίωση έννομου συμφέροντος επί της έκτασης που αφορά την αντίρρηση) αποστέλλονται εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας σε έντυπη μορφή, στο Σημείο Υποστήριξης της Ανάρτησης τού Δασικού Χάρτη, στις διευθύνσεις των κατά τόπους ΣΥΑΔΧ.
Τα Σ.Υ.Α.Δ.Χ. Νομού Ευβοίας είναι:
1. ΣΥΑΔΧ Ιστιαίας, με έδρα τα γραφεία του Δασαρχείου Ιστιαίας, Ισόγειο, 342 00 Ιστιαία τηλ.Επικοινωνίας: 22260 69297 e-mail: dasxart_istiaias@apdthest.gov.gr
2. ΣΥΑΔΧ Λίμνης, με έδρα τα γραφεία του Δασαρχείου Λίμνης, 2 ος όροφος, 340 05 Λίμνη  τηλ. Επικοινωνίας: 2227 0 31218 & 2227 0 29107  e-mail: dasxart_limnis@apdthest.gov.gr
3. ΣΥΑΔΧ Χαλκίδας, με έδρα τα γραφεία του Δασαρχείου Χαλκίδας, Χαινά 97 341 32Χαλκίδα 2ος όροφος τηλ. Επικοινωνίας: 2221080401 e-mail: dasxart_chalkidas@apdthest.gov.gr
4. ΣΥΑΔΧ Αλιβερίου, με έδρα τα γραφεία του Δασαρχείου Αλιβερίου, Θέση Πλάτωμα, 345 00 Αλιβέρι τηλ. Επικοινωνίας: 2223025812 e-mail: dasxart_aliveriou@apdthest.gov.gr
5. ΣΥΑΔΧ Καρύστου, με έδρα τα γραφεία του Δασονομείου Καρύστου. 340 01 Κάρυστος τηλ. Επικοινωνίας: 2224 0 22390 e-mail: dasxart_karystou@apdthest.gov.gr
6. ΣΥΑΔΧ Σκύρου, με έδρα τα γραφεία του Πνευματικού Κέντρου Σκύρου, 1 ος όροφος, 340 07 Χώρα Σκύρου τηλ. Επικοινωνίας: 2222 0 92934 e-mail: dasxart_skyrou@apdthest.gov.gr
Στον φάκελο αποστολής αναγράφεται, υποχρεωτικά, το όνομα τού ενδιαφερομένου και ο αριθμός πρωτοκόλλου της αντίρρησης.
Στα Σημεία Υποστήριξης της Ανάρτησης τού Δασικού Χάρτη (ΣΥΑΔΧ) γίνεται, επίσης ενημέρωση για το περιεχόμενο τού αναρτημένου δασικού χάρτη και δίνονται πληροφορίες για τον τρόπο υποβολής των αντιρρήσεων.
Η λειτουργία των ΣΥΑΔΧ είναι καθημερινή, καθ΄όλη τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος υποβολής αντιρρήσεων, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 08:00 έως 16:00.
Η χωρική αρμοδιότητα κάθε ΣΥΑΔΧ επεκτείνεται και καλύπτει ολόκληρη την περιοχή ανάρτησης του Δασικού χάρτη για όλη την Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία του άρθρου 14 του Ν. 998/1979, από την ανάρτηση του οικείου δασικού χάρτη παύει να ισχύει και οι επιτροπές τού άρθρου 10 τού ιδίου Νόμου καθίστανται αναρμόδιες για το χαρακτηρισμό εκτάσεων ως δάση, δασικών, χορτολιβαδικών, βραχωδών ή πετρωδών.
Για τις περιπτώσεις που έχουν υποβληθεί αιτήσεις στα οικεία Δασαρχεία για εφαρμογή του άρθρου 14 του Ν.998/1979, καθώς και για τις υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον των επιτροπών της παρ. 3 τού άρθρου 10 του Ν. 998/79 ως ισχύει, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αντιρρήσεις κατά τού περιεχομένου τού αναρτημένου δασικού χάρτη ατελώς. (περίπτωση ε' εξαίρεσης καταβολής ειδικού τέλους).
Αναπόσπαστα στοιχεία της παρούσας, αποτελούν τα ψηφιακά αρχεία του θεωρημένου δασικού χάρτη του συνόλου της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας καθώς και του αντίστοιχου «Ορθοφωτοχάρτη έτους 1945 (1960)» σε μορφή shapefiles (.shp).
Η παρούσα αποστέλλεται, στην ΕΚΧΑ Α.Ε. για την ψηφιακή ανάρτησή της στην ιστοσελίδα της, στον ειδικό δικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων.
Ο σύνδεσμος για τον αναρτημένο δασικό χάρτη, έχει αναρτηθεί και στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, (www.ypeka.gr) καθώς και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας (www.apdthest.gov.gr) .
Η Προϊσταμένη της  Διεύθυνσης Δασών Ευβοίας

Δέσποινα Ι. Κομίλη

Σχόλια